Обща информация

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

АНЕКС КЪМ ДОГОВОР ЗА РАБОТА    

ВЪТРЕШЕН РЕМОНТ НА БСУ "ХРИСТО БОТЕВ"   - 18.05.2021     

ДОГОВОР ЗА РАБОТА (ZMULVA O DIELO)

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА (ROZPOČET PODĽA MNOŽSTVA)

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА (ROZPOČET PODĽA MNOŽSTVA)

П О К А Н А ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИ

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

   

Zadanie zákazky

 

  1. Identifikácia obstarávateľa

Názov: Súkromná bulharská základná škola a gymnázium Christa Boteva

Sídlo: Záporožská 8, 851 01 Bratislava

IČO:  3181722

Telefón: 0911 126644

Kontaktná osoba:   Daniela Doinova – riaditeľka školy

e-mail:    Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

  1. Názov predmetu zákazky: Oprava fasády

Oprava fasády na objekte základnej školy a gymnázia budova „A“, pozostáva z odstránenia nesúdržných častí starého fasádneho náteru, z opráv povrchov omietok, penetrácie a dvojnásobného náteru fasády.

V rámci opráv je potrebné obrúsiť a oklepať klampiarske výrobky, zámočnícke výrobky a oceľové konštrukcie na fasáde a opatriť ich dvojnásobným náterom.

Podobne treba postupovať aj pri oprave povrchovej úpravy rámov okien. Poškodený náter z rámov okien treba odstrániť a aplikovať dvojnásobný náter.

Práce budú prebiehať za plnej prevádzky.

Oprávnená osoba na uskutočnenie obhliadky:   Galina Kostova - sekretariát    tel.: 0911825719

  1. Miesto zhotovenia: Záporožská 8, 851 01 Bratislava
  1. Predpokladaná hodnota zákazky: 40 000,- EUR vrátane DPH
  1. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: cena za predmet zákazky, kvalita materiálov a prác, doba záruky.
  1. Miesto a lehota na predkladanie ponúk:

Termín predloženia cenovej ponuky: do 31.03.2018, do 12:00 hod

Na adresu: Súkromná bulharská základná škola a súkromné gymnázium Christa Boteva

Sekretariát/personálne oddelenie/podateľňa...

e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

  1. Podmienky účasti uchádzačov: Súčasťou predloženej ponuky bude aj fotokópia alebo scan dokladu o oprávnení dodať tovar, ktorý je predmetom zákazky a referenčné stavby rovnakého alebo obdobného charakteru.
  2. Predpokladaný termín realizácie:       30.04.2018