Даниела Атанасова

Учител по български език и литература

Образование: магистър по специалност "Славянска филология-чешки език и литература", професионален бакалавър по специалност "Организация и управление на туристическото обслужване".

Професионална квалификация- филолог, учител по български език и литература, начален учител. 
 
Придобита 4 ПКС.

Колектив