Покана - обществен съвет

БЪЛГАРСКО СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ" - БРАТИСЛАBA

Záporožská 8,  851 01 Bratislava, SLOVAKIA

Директор - Тел.: (00421-2) 6353-0044, Факс: (00421-2) 6345-1568, Счетоводител - Тел.: (00421-2) 6353-0003

 

ПОКАНА

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

НА 10.03.2020 ОТ 17.15 ч. В УЧИТЕЛСКАТА СТАЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ, ИЗБРАНИ ОТ ВСЕКИ КЛАС НА ПРОВЕДЕНИТЕ СЪБРАНИЯ НА РОДИТЕЛИТЕ ПО ПАРАЛЕЛКИ,  ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗБОРА НА НОВ СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА  ЧЛ. 266 ОТ ЗАКОНА ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ЧЛ.  7 АЛ.2 Т. 2 ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА СЪЗДАВАНЕТО, УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ СЪВЕТИ КЪМ ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА ОТ 27.09.2016 Г.

 

СЪБРАНИЕТО ЩЕ ПРОТЕЧЕ ПРИ СЛЕДНИЯ ДНЕВЕН РЕД:

  1. ИЗБОР НА НОВ СЪСТАВ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ – ИЗБОР НА ЧЛЕНОВЕ.

 

  1. ИЗБОР НА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

 

Условията и редът за създаването, устройството и дейността на обществения съвет са уредени с Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата /ДВ, бр. 75/27.09.2016 г./

https://www.mon.bg/bg/60

 

Даниела Дойнова

Директор на БСУ „Христо Ботев“, гр. Братислава